Loading color scheme

Individualan pristup detetu

Montesori vaspitač neguje dečiju individualnost, indirektno podstiče interes za različita područija, a učenje pretvara u igru.

INDIVIDUALAN PRISTUP DETETU

Polazeći od toga da je svako dete individua za sebe i da napreduje sopstvenim tempom u razvoju, u Montesori dečijoj kući se, u radu, posebna pažnja pridaje individualnom pristupu svakom detetu. Uloga vaspitača nije da podučava dete u klasičnom smislu, već da posmatra svako dete posebno. Na ovaj način se otkrivaju potrebe i interesovanja deteta na osnovu perioda razvoja u kome se dete nalazi i njegovih individualnih karakteristika. Na osnovu toga se, kod svakog deteta posebno, indirektno podstiče interes za različita područja, a samim tim učenje se pretvara u igru.

Budući da su deca do 3. godine života najviše pod uticajem nesvesnog, odnosno da njihovo ponašanje oblikuju utisci koje primaju iz sredine u kojoj se nalaze, vaspitač je posebno strpljiv i obazriv u radu sa njima, jer deca uče posmatranjem i imitiranjem. U radu sa decom dominira spontanost, deca uvek dobijaju odgovore na različita pitanja. Aktivnosti u vrtiću se obavljaju zajedno u meri u kojoj svako dete želi u datom momentu.

U našoj dečijoj kući, dete ništa „ne mora“ da radi ako to i ne želi. Svako dete je slobodno da bira aktivnosti prema svojim interesovanjima. Ovakvim načinom rada postižemo da deca veoma lako i spontano usvajaju znanja i razvijaju svoje sposobnosti. Okruženje u Montesori dečijoj kući je veoma podsticajno tako da svaka aktivnost koju dete inicira bude usmerena od mozga, da vodi konkretnom cilju (ima svrhu zbog koje se obavlja), slobodno je izabrana i uključuje ulaganje truda. Upravo zbog ovoga, deca razvijaju sve svoje potencijale i izgrađuju jaku ličnost još pre nego krenu u školu.

U našu Montesori dečiju kuću, dete ne dolazi da bi se prilagodilo programu, već je dečija kuća prirodna sredina u kojoj svako dete može da zadovolji sve svoje razvojne psiho-fizičke potrebe.