Loading color scheme

Bubice

Rad sa decom od tri do četiri i po godina.

Rad sa decom ovog uzrasta je baziran na mehanizmu kako deca uče. Dete ima urođenu motivaciju da uči. Dete uči kada za to ima lični razlog i kada ono što uči za njega ima razlog. Učenje je proces izgrađivanja i konstrukcije znanja putem aktivnih metoda. Svako dete uči i razvija se sopstvenim tempom. Učenje na predškolskom uzrastu je spontano i nenametljivo. Permanentno se osluškuje šta to dete želi da uči, slede se njegova interesovanja, potrebe, njegov jedinstveni stil učenja i trenutne psiho-fizičke moči, kao i saznanja šta sledi u sledećoj fazi razvoja.

Deca razvijaju osetljivost čula (boja, miris, ukus, tekstura), podstiču opažanje i imenuju predmete iz okoline. Podstiče se samostalno i slobodno manipulisanje, istraživanje i otkrivanje upotrebne funkcije predmeta. Deca razvrstavaju predmete po obliku, veličini i boji. Razlikuju količinu (mnogo-malo; mnogo-jedan; mnogo-nijedan) i opažaju dimenzije u prostoru (veliko-malo). Podstiče se interesovanje za brojeve i stvaranje skupa od 3 elementa. U ovom periodu se podstiče orijentacija deteta, obogaćivanje interakcije, verbalna i neverbalna komunikacija na relaciji dete-odrasla osoba i odrasla osoba-dete. Proširuje se repertoar emocionalnih odgovora (zabrinutost, strah, stid, zavist, nada, ponos). Kanališu se negativna emocionalna stanja. Podstiče se interesovanje za socijalne reakcije, prihvatanje sebe i drugih kao članova grupe. Podstiču se sposobnosti rešavanja konflikata verbalnim putem. Razvija se sposobnost saradnje sa vršnjacima, podstiče misaona aktivnost analize, sinteze, apstrakcije i generalizacije.

Deca se usmeravaju na uviđanje odnosa između celine i dela (celo, polovina, deo). Uči se pisanje cifara do 10. Vežda se brojanje unapred i unazad. Dete se uvodi u merenje vremena i stiče iskustva o merama i merenju. Dete se podstiče na govornu komunikaciju (verbalno i neverbalno), razvija sposobnost prilagođavanja govora trenutnoj situaciji i vežba jasno i precizno izražavanje. Potstiču se sve funkcije govora (da ponovi, obavesti, vodi konverzaciju, da pravilno govori).

Radi se na doživljavanju sebe u kontinuitetu vremena (kad sam se ja rodio...). Razvija se svest o drugima i njihovim potrebama, negovanje bliskosti i ljubavi sa bližim članovima porodice, kao i upoznavanje sa pravilima života u grupi.