Pedagogija

Montesori pedagogija se zasniva na potrebama deteta, a cilj vaspitanja je da svakom detetu omogući da nađe svoju ulogu, svoje mesto i svoj cilj postojanja...

…i dati mu mogućnost da to ostvari, da razvije svoje potencijale i da nauči da se socijalno odnosi prema okolini.

Upijajući um. Nesvesni upijajući um se odnosi na rano učenje u periodu do 3. godine. Dete nesvesno upija ono što intenzivno doživljava u svojoj okolini. Svesni upijajući um se odnosi na period od 3. do 6. godine, obeležava pojavu svesti, volje, ovladavanje jezikom i javljanja veština. Dete tada pokazuje svesnu glad za znanjem i sticanjem složenijih veština.

Periodi posebne osetljivosti. U početku nagoni podstiču dete na određenu aktivnost, a zatim je unutrašnja osetljivost ta koja vodi dete ka izboru u raznolikoj sredini, do onoga što mu je nužno za razvoj, tako što ga čini osetljivim za neke stvari, a indiferentnim za druge.

Aktivnost deteta. Kretanje se ne shvata kao gimnastika, nego kao filozofija kretanja, ona je elementarna potreba deteta.

Nezavisnost. Nezavisnost se ogleda u prirodnoj težnji deteta da bude što samostalnije u toku svog razvoja. „Pomozi mi da uradim sam!

Samostalnost. Montesori vaspitač podržava razvoj samostalnosti iz svoje sekundarne uloge: odbacuje posrednički ili zaštitnički stav prema detetu i čeka da mu se dete samo obrati kada za to ima potrebu.

Sloboda. Sloboda ne znači da svako čini što hoće, nego da je sam sebi gospodar. To je razvojni proces, pri kojem se uči nezavisnost, disciplina, poštovanje i odgovornost. „Granica moje slobode je sloboda drugih.“

Pripremljena sredina. Podrazumeva sredinu koja je primerena potrebama deteta i nudi sve što je detetu potrebno za fizički, umni i duševni razvoj. Igra ključnu ulogu u razvoju deteta. Montesori pedagogija postavlja izuzetno stroga pravila za pripremanje sredine za boravak dece.

Montesori materijali. Montesori materijali su posebni didaktički materijali. Osobine materijala: dostupnost detetu, podsticanje aktivne detetove delatnosti, primerenost potrebama i sposobnostima deteta, mogućnost uočavanja greške u radu, od jednostavnijeg ka složenijim, od konkretnog prema apstraktnom, uvek se nalazi na istom mestu, složeno istim redosledom. Prezentaciju materijala vaspitač izvodi kroz "osnovnu lekciju".

Montesori vaspitač. Odrasla osoba je uzor deci. Montesori vaspitač vodi indirektno. Zna da dopusti detetu da samo gradi svoju ličnost, nalazi svoj sopstveni ritam, samo odlučuje i postaje nezavisno. Umeće je Montesori vaspitača da nasluti pojavu perioda posebne osetljivosti kod pojedinog deteta i potom mu ponudi za takvu situaciju primereni materijal.

Nagrada i kazna. Umesto nagrade i kazne, u Montesori pedagogiji se unutrašnja motivacija za rad podstiče pohvalom, individualnim pristupom i primerenim zadacima.

  • Subvencije

    Naša PU sarađuje sa Gradskom upravom Grada Beograda (Sekretrarijat za obrazovanje i dečiju zaštitu).

  • Da li ste znali?

    Održavanje lične higijene i stvaranje higijenskih navika je sastavni deo našeg vaspitnog rada.

  • Naši standardi

    Najstručniji montesori vaspitači; najlepša Montesori "pripremljena" sredina; sa najvećim brojem didaktičkih materijala.