Loading color scheme

Montesori

Pedagogija

Montesori pedagogija se zasniva na potrebama deteta, a cilj vaspitanja je da svakom detetu omogući da nađe svoju ulogu, svoje mesto i svoj cilj postojanja i dati mu mogućnost da to ostvari, da razvije svoje potencijale i da nauči da se socijalno odnosi prema okolini.

Upijajući um: Nesvesni upijajući um se odnosi na rano učenje u periodu do 3. godine. Dete nesvesno upija ono što intenzivno doživljava u svojoj okolini. Svesni upijajući um se odnosi na period od 3. do 6. godine, obeležava pojavu svesti, volje, ovladavanje jezikom i javljanja veština. Dete tada pokazuje svesnu glad za znanjem i sticanjem složenijih veština.

Periodi posebne osetljivosti: U početku nagoni podstiču dete na određenu aktivnost, a zatim je unutrašnja osetljivost ta koja vodi dete ka izboru u raznolikoj sredini, do onoga što mu je nužno za razvoj, tako što ga čini osetljivim za neke stvari, a indiferentnim za druge.

Aktivnost deteta: Kretanje se ne shvata kao gimnastika, nego kao filozofija kretanja, ona je elementarna potreba deteta.

Nezavisnost: Nezavisnost se ogleda u prirodnoj težnji deteta da bude što samostalnije u toku svog razvoja. „Pomozi mi da uradim sam!

Samostalnost: Montesori vaspitač podržava razvoj samostalnosti iz svoje sekundarne uloge: odbacuje posrednički ili zaštitnički stav prema detetu i čeka da mu se dete samo obrati kada za to ima potrebu.

Sloboda: Sloboda ne znači da svako čini što hoće, nego da je sam sebi gospodar. To je razvojni proces, pri kojem se uči nezavisnost, disciplina, poštovanje i odgovornost. „Granica moje slobode je sloboda drugih.“

Pripremljena sredina: Podrazumeva sredinu koja je primerena potrebama deteta i nudi sve što je detetu potrebno za fizički, umni i duševni razvoj. Igra ključnu ulogu u razvoju deteta. Montesori pedagogija postavlja izuzetno stroga pravila za pripremanje sredine za boravak dece.

Montesori materijali: Montesori materijali su posebni didaktički materijali. Osobine materijala: dostupnost detetu, podsticanje aktivne detetove delatnosti, primerenost potrebama i sposobnostima deteta, mogućnost uočavanja greške u radu, od jednostavnijeg ka složenijim, od konkretnog prema apstraktnom, uvek se nalazi na istom mestu, složeno istim redosledom. Prezentaciju materijala vaspitač izvodi kroz "osnovnu lekciju".

Montesori vaspitač: Odrasla osoba je uzor deci. Montesori vaspitač vodi indirektno. Zna da dopusti detetu da samo gradi svoju ličnost, nalazi svoj sopstveni ritam, samo odlučuje i postaje nezavisno. Umeće je Montesori vaspitača da nasluti pojavu perioda posebne osetljivosti kod pojedinog deteta i potom mu ponudi za takvu situaciju primereni materijal.

Nagrada i kazna: Umesto nagrade i kazne, u Montesori pedagogiji se unutrašnja motivacija za rad podstiče pohvalom, individualnim pristupom i primerenim zadacima.

Program

Program PU "Dečija kuća: Ljubav, vera i nada" se temelji na humanističkom shvatanju deteta kao aktivnog, interaktivnog i kreativnog bića, koje je vredno samo po sebi. Deca u toku dana imaju usmerene aktivnosti u toku kojih se obrađuju teme koje su propisane od strane Ministarstva prosvete. Teme o kojima razgovaramo su: Ovo sam ja, Moja porodica, Emocije, Staništa, Životinje, Saobraćaj, Kontinenati, Elektricitet, Kruženje vode u prirodi...Teme se obrađuju uz pomoć Montesori pravljenog materijala koji deci pomaže da upoznaju svet u kojem žive. Na ovaj način oni se podstiču da iznesu svoje mišljenje bez bojazni da će pogrešiti.

Glavni cilj svih individualnih aktivnosti je pomoći prirodan razvoj deteta. Montesori materijali su podeljeni u sledeće celine: praktični materijal, senzorni materijal, jezički materijal, matematički materijal i kosmički materijal.

Razvoj čula je osnova za formiranje svih pojmova, navika, samostalnosti, veština, sigurnosti i samopuzdanja.Svako vaspitno područije nije odvojeno samo za sebe, već se u korišćenju materijala koriste sva čula, iskustva deteta i nova saznanja, a osnova svega je samostalno dolaženje do rešenja putem pokušaja i kontrole greške. Vaspitač je tu da ponudi materijale i da pomogne detetu da u radu sa materijalom ne odustaje već ga motiviše da ponovo pokuša. Često, gledajući stariju decu, mlađa deca se stimulišu da i ona pokušaju, a stariji time utvrđuju samopouzdanje, društvenost i osećaj zadovoljstva od naučenog i pomoći svom drugu.

Praktični materijal
Oblast za vežbe praktičnog života obuhvata predmete za postavljanje stola, čišćenje i brisanje, zalivanje biljaka, pranje ruku i druge predmete prilagođene dečijoj ruci. Samostalno obavljanje aktivnosti u Montesori okruženju vrši se kroz sledeće vežbe praktičnog života: ‚Razvoj higijenskih navika, rukovanje priborom, postavljanje stola, sipanje hrane, vode i slično; Vraćanje pribora, bacanje otpadaka u kantu, zalivanje cveća, brisanje prašine i slično; Sticanje navika da se nekome obrati za dozvolu da nešto koristi ili uzme, pozdravljanje, zahvaljivanje, izvinjenje - što predstavlja kulturne navike i navike komunikacije. Samostalnost se razvija s ciljem da deca postanu jaka i slobodna, jer sve što mogu samostalno da obave utiče na njihovo samopouzdanje, razvija samostalnost i veru u sebe, a čim neko može da bude samostalan on je jak i slobodan.

Senzorni materijal
U ranom uzrastu deca svet upoznaju kroz svoja čula. Fenomen upijajućeg uma čini decu da kao sunđer upijaju sve iz svoje okoline - svim svojim čulima. Senzornim materijalima se vežbaju i usavršavaju sva čula deteta.

Jezički materijal
Pomoću jezičkih Montesori materijala se podstiče razvoj govora i bogaćenje rečnika. Jezik se usvaja kroz svakodnevne aktivnosti, u prirodnim situacijama, što omogućava razvoj funkcionalnog jezika. Dete se podstiče da ponavlja reči, da imenuje predmete, a od druge godine da sklapa jednostavne rečenice i izražava svoje misli i potrebe. Jezik, crtanje, slikanje, pisanje, korišćenje materijala za vežbanje krivih i pravih linija, priprema ruku za pisanje i uvežbava preciznost i volju. Koristeći Montesori jezičke materijale kod deteta se razvija fina motorika, voljno vođenje pokreta, razvija se sposobnost analize i sinteze, odnosno sposobnost rasčlanjivanja glasova u rečima, što znači da se dete priprema za početnu fazu pisanja i čitanja. Period do šeste godine je posebno prijemčiv za usvajanje osnove jezika, tako da će deca koja budu zainteresovana imati časove engleskog i italijanskog jezika.

Matematički materijal
Koristeći Montesori materijale iz oblasti matematike dete ima priliku da apstraktne matematičke pojmove doživi na veoma konkretan način, što čini osnovu za uspešno savladavanje matematike u kasnijem periodu. Kroz rad sa matematičkim materijalima dete ima priliku da svati pojam količine povezivanjem iste sa simbolima.

Kosmički materijal
Oblast kosmičkog obrazovanja obuhvata osnove prirodnih grupa nauka. Ovi materijali omogućavaju detetu da svet upoznaje u svoj svojoj kompletnosti. Dete upoznaje i posmatra prirodne pojave i događaje. Razume povezanost pojava i događaja. Shvata da jedan događaj utiče na drugi događaj, da jedna pojava utiče na drugu pojavu, da je u prirodi sve povezano i da sve ima uzrok i posledicu. Kod dece se razvija ljubav i poštovanje prema drugim ljudima, lepo ponašanje i ophođenje prema okolini.

U toku dana odnos grupnih i individualnih aktivnosti je izbalansiran. Dete u toku dana ima mogućnost da se osami i bavi stvarima koje ga u datom momentu interesuju, a isto tako može se priključiti nekoj grupnoj aktivnosti.

Iskustvo u radu nam govori da ovakvim pristupom deca postaju otvorenija, sigurnija, ispunjenija, srećnija...