Loading color scheme

Montesori

Program

Program PU "Dečija kuća: Ljubav, vera i nada" se temelji na humanističkom shvatanju deteta kao aktivnog, interaktivnog i kreativnog bića, koje je vredno samo po sebi. Deca u toku dana imaju usmerene aktivnosti u toku kojih se obrađuju teme koje su propisane od strane Ministarstva prosvete. Teme o kojima razgovaramo su: Ovo sam ja, Moja porodica, Emocije, Staništa, Životinje, Saobraćaj, Kontinenati, Elektricitet, Kruženje vode u prirodi...Teme se obrađuju uz pomoć Montesori pravljenog materijala koji deci pomaže da upoznaju svet u kojem žive. Na ovaj način oni se podstiču da iznesu svoje mišljenje bez bojazni da će pogrešiti.

Glavni cilj svih individualnih aktivnosti je pomoći prirodan razvoj deteta. Montesori materijali su podeljeni u sledeće celine: praktični materijal, senzorni materijal, jezički materijal, matematički materijal i kosmički materijal.

Razvoj čula je osnova za formiranje svih pojmova, navika, samostalnosti, veština, sigurnosti i samopuzdanja.Svako vaspitno područije nije odvojeno samo za sebe, već se u korišćenju materijala koriste sva čula, iskustva deteta i nova saznanja, a osnova svega je samostalno dolaženje do rešenja putem pokušaja i kontrole greške. Vaspitač je tu da ponudi materijale i da pomogne detetu da u radu sa materijalom ne odustaje već ga motiviše da ponovo pokuša. Često, gledajući stariju decu, mlađa deca se stimulišu da i ona pokušaju, a stariji time utvrđuju samopouzdanje, društvenost i osećaj zadovoljstva od naučenog i pomoći svom drugu.

Praktični materijal
Oblast za vežbe praktičnog života obuhvata predmete za postavljanje stola, čišćenje i brisanje, zalivanje biljaka, pranje ruku i druge predmete prilagođene dečijoj ruci. Samostalno obavljanje aktivnosti u Montesori okruženju vrši se kroz sledeće vežbe praktičnog života: ‚Razvoj higijenskih navika, rukovanje priborom, postavljanje stola, sipanje hrane, vode i slično; Vraćanje pribora, bacanje otpadaka u kantu, zalivanje cveća, brisanje prašine i slično; Sticanje navika da se nekome obrati za dozvolu da nešto koristi ili uzme, pozdravljanje, zahvaljivanje, izvinjenje - što predstavlja kulturne navike i navike komunikacije. Samostalnost se razvija s ciljem da deca postanu jaka i slobodna, jer sve što mogu samostalno da obave utiče na njihovo samopouzdanje, razvija samostalnost i veru u sebe, a čim neko može da bude samostalan on je jak i slobodan.

Senzorni materijal
U ranom uzrastu deca svet upoznaju kroz svoja čula. Fenomen upijajućeg uma čini decu da kao sunđer upijaju sve iz svoje okoline - svim svojim čulima. Senzornim materijalima se vežbaju i usavršavaju sva čula deteta.

Jezički materijal
Pomoću jezičkih Montesori materijala se podstiče razvoj govora i bogaćenje rečnika. Jezik se usvaja kroz svakodnevne aktivnosti, u prirodnim situacijama, što omogućava razvoj funkcionalnog jezika. Dete se podstiče da ponavlja reči, da imenuje predmete, a od druge godine da sklapa jednostavne rečenice i izražava svoje misli i potrebe. Jezik, crtanje, slikanje, pisanje, korišćenje materijala za vežbanje krivih i pravih linija, priprema ruku za pisanje i uvežbava preciznost i volju. Koristeći Montesori jezičke materijale kod deteta se razvija fina motorika, voljno vođenje pokreta, razvija se sposobnost analize i sinteze, odnosno sposobnost rasčlanjivanja glasova u rečima, što znači da se dete priprema za početnu fazu pisanja i čitanja. Period do šeste godine je posebno prijemčiv za usvajanje osnove jezika, tako da će deca koja budu zainteresovana imati časove engleskog i italijanskog jezika.

Matematički materijal
Koristeći Montesori materijale iz oblasti matematike dete ima priliku da apstraktne matematičke pojmove doživi na veoma konkretan način, što čini osnovu za uspešno savladavanje matematike u kasnijem periodu. Kroz rad sa matematičkim materijalima dete ima priliku da svati pojam količine povezivanjem iste sa simbolima.

Kosmički materijal
Oblast kosmičkog obrazovanja obuhvata osnove prirodnih grupa nauka. Ovi materijali omogućavaju detetu da svet upoznaje u svoj svojoj kompletnosti. Dete upoznaje i posmatra prirodne pojave i događaje. Razume povezanost pojava i događaja. Shvata da jedan događaj utiče na drugi događaj, da jedna pojava utiče na drugu pojavu, da je u prirodi sve povezano i da sve ima uzrok i posledicu. Kod dece se razvija ljubav i poštovanje prema drugim ljudima, lepo ponašanje i ophođenje prema okolini.

U toku dana odnos grupnih i individualnih aktivnosti je izbalansiran. Dete u toku dana ima mogućnost da se osami i bavi stvarima koje ga u datom momentu interesuju, a isto tako može se priključiti nekoj grupnoj aktivnosti.

Iskustvo u radu nam govori da ovakvim pristupom deca postaju otvorenija, sigurnija, ispunjenija, srećnija...